شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات دویست و بیست و سومین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ در سی و پنج بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.  مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات شصت و دومین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات دویست و بیست و چهارمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ در بیست و پنج بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید. 

مصوبه چهارم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات پنجاه و سومین جلسه کمیسیون امور عمرانی و فنی (مشترک با کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه ) مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ در هفت بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest