شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان خدمات موتوری شهرداری کاشان با مبلغ ۸۰ میلیارد ریال درآمدها و مبلغ ۸۰ میلیارد ریال هزینه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.  مصوبه دوم :

ـ بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان خدمات موتوری شهرداری کاشان با مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال درآمدها و مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان با مبلغ ۶۷ میلیارد ریال درآمدها و مبلغ ۶۷ میلیارد ریال هزینه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم :

ـ اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کاشان با مبلغ نود و دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال درآمدها و مبلغ نود و دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال هزینه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه پنجم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات چهلمین جلسه کمیسیون امور عمرانی و فنی شورا مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ در سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه ششم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات دویستمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و وبودجه شورا مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۵ در شانزده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest