شورای اسلامی شهر کاشان

جلسات رسمی

شماره جلسه : ۵۴۶۲

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹/۲/۲۸

موضوعات جلسه :

تست تست تست

شماره جلسه : ۵۴۶۲

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹/۲/۲۸

موضوعات جلسه :

تست تست تست

شماره جلسه : ۵۴۶۲

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹/۲/۲۸

موضوعات جلسه :

تست تست تست

شماره جلسه : ۵۴۶۲

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹/۲/۲۸

موضوعات جلسه :

تست تست تست

شماره جلسه : ۵۴۶۲

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹/۲/۲۸

موضوعات جلسه :

تست تست تست