شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

 ـ با عنایت به گزارش برنامه های نورزوی توسط دستگاه های مدعو ، مقرر گردید کمیسیون خدمات شهری با انجام مطالعات و کار کارشناسی ، راهکارهای افزایش ضریب ماندگاری گردشگران را در شهر بررسی و برای اتخاذ تصمیم به صحن علنی شورا ارائه نماید.

مصوبه دوم :

 ـ تعرفه های پیشنهادی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان ( بهای خدمات ) برای اجرا در سال ۱۳۹۵ مطرح و مقرر گردید مراتب در کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا بررسی و اتخاذ تصمیم گردد.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۵ در بیست و سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات شصت و هفتمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۵ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest