شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

۱ـ فصل های چهارم و پنجم و ششم هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری مطرح و پس از بحث و بررسی و ارائه پیشنهادات اعضای شورای اسلامی شهر مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه دوم :

ـ نامه شماره ۴۴۲۷۵/۱۷ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۴ شهرداری کاشان برای انتخاب نماینده شورا جهت شرکت در جلسه های کمیسیون ماده ۷ به منظور نظارت بر حُسن اجرای قانون و آیین نامه اجرایی آن و تشخیص باغات مطرح و آقای علی هاشمی طاهری انتخاب گردید.مصوبه سوم :

ـ  نتایج بررسی ها و تصمیمات شصت و چهارمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۴ مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest