شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ با توجه به ضرورت احیای خانه های قدیمی وتاریخی سطح شهربه منظور شناساندن بهتر هویت و فرهنگ شهر دارالمؤمنین کاشان به گردشگران، مقرر گردید شهرداری کاشان به منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاران و شهروندان برای خرید ، مرمت و بازسازی خانه های قدیمی و تاریخی در سطح شهر ، لایحه پیشنهادی خود را به برای اتخاذ تضمیم به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه کمیسیون  اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۵ در هیجده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و هفتاد و نهمین جلسه کمیسیون  اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۵ در نوزده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات چهل و پنجمین جلسه کمیسیون  فرهنگی و اجتماعی  شورا مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۵ در چهار بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه پنجم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات هشتاد و پنجمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۵ در هفت بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه ششم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات هشتاد و ششمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۵ در سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest