شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

الف) بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شهرداری کاشان با مبلغ پنج هزار میلیارد ریال درآمدها و پنج هزار میلیارد ریال هزینه ها طی جلسات متوالی منتهی به این جلسه مطرح و بر اساس بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

ب) تبصره های ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری کاشان در شصت و چهار بند مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه دوم :

ـ نامه شماره ۵۵۸۴۰/۸۵ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ شهرداری کاشان منضم به نامه شماره ۲۱۵۳۳/۳/۲۰۴۹ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۵ فرمانداری ویژه کاشان در خصوص اختصاص کمک مالی به منظور بخشی از هزینه راهیان نور مطرح و  مقرر گردید شهرداری کاشان نسبت به اختصاص و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از محل اعتبارات ذیربط در بودجه شهرداری اقدام نماید.

مصوبه سوم:

ـ با توجه به فعالیت و خدمات ارزنده جناب آقای مهندس ناظم رضوی شهردار محترم در زمینه های خدماتی و عمرانی ، ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان به پاس خدمات مشارالیه ، مقرر گردید از محل اعتبارات ذیربط در بودجه شهرداری نسبت به اختصاص و پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان پاداش اقدام گردد.

مصوبه چهارم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات دویست و چهارمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ در بیست و هشت بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest