شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

 ـ با عنایت به ارائه گزارش عملکرد حوزه های معاونت حمل و نقل و ترافیک و معاونت خدمات شهری شهرداری ، ضمن تشکر و قدردانی از کارهای صورت پذیرفته در هر دو حوزه معاونت ، مقرر گردید نقطه نظرات اعضای شورای اسلامی شهر در دستور کار معاونت های مذکور قرار گیرد.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و شصت و چهارمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۵ در پنجاه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

 ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و شصت و پنجمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۵ در هشت بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یازدهمین جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورا مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۵ در چهار بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه پنجم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۵ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest