شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ مقرر گردید با دعوت از آقای مهندس واحدیان معاون محترم خدمات شهری در کمیسیون خدمات شهری موضوع کیوسک های فروش گوشت مورد بررسی قرار گرفته ، پیشنهادات لازم ارائه تا در صحن علنی شورا اتخاذ تصمیم گردد.

مصوبه دوم :

ـ موضوع تعرفه های پیشنهادی سال ۱۳۹۶ کیوسک ها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید مراتب به کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا برای بررسی بیشتر ارجاع گشته و در موعد مقرر در بررسی بودجه سازمان ، مورد عنایت و تصمیم گیری قرار گیرد.

مصوبه سوم :

ـ اکثریت اعضای شورا تأکید نمودند سازمان زیباسازی سیاست گذاری در خصوص کاهش تعداد کیوسک ها را در برنامه خود قرار داده ، راهکارهای پیشنهادی خود را برای تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر اعلام نماید.

مصوبه چهارم:

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه کمیسیون  اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۵ در نوزده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه پنجم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات پنجمین جلسه کمیسیون انرژی ، آب و محیط زیست شورا مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۵ در سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه ششم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات سی و پنجمین جلسه کمیسیون امور عمرانی و فنی شورا مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۵ در دو بند به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت .

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest