شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

الف ) تعرفه های درآمدی ( بهای خدمات ) سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کاشان برای اجرا در سال ۱۳۹۵ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

ب) اصلاح بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کاشان با مبلغ ۱۳ میلیارد ریال و بدون تغییر سقف بودجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

پ) بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کاشان با سقف مبلغ ۱۵ میلیارد ریال مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه دوم :

الف) اصلاح بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کاشان با مبلغ ۹۵.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بدون تغییر سقف بودجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

ب) بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کاشان با سقف مبلغ ۱۲۰.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest