شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نقطه نظرات اعضای شورای اسلامی شهر پیرامون کدهای درآمدی بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری مطرح و با کاهش کدهای ۴۱۱۰۲۰۳ به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال و کد ۴۱۱۰۲۰۲ به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال موافقت گردید .

بنا بر این سرجمع درآمدهای شهرداری از کدها از مبلغ ۵.۷۵۰.۰۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۵.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال کاهش پیدا نمود.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest