شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۳۹۵۴۵/۴۹ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ شهرداری کاشان منضم به لایحه اصلاح بودجه سال جاری شهرداری با رعایت سقف کلی بودجه مطرح و بعضی از ردیف های کاهش اعتبار بودجه به شرح پیشنهاد و افزایش آن به ردیف های درخواستی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید در جلسه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ شورا جهت اتخاذ تصمیم مجدداً مطرح گردد.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات شصتمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۴ مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest