شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نظر به تماس های مکرر شهروندان مبنی برخورد با تردد خودروهای غیر مجاز در سطح شهر که با استفاده از بلندگو و وسایل صوتی باعث ایجاد مزاحمت و آلودگی صوتی و مخل آسایش شهروندان می شوند ، ضمن تأکید بر ممنوعیت تردد آن ها ، مقرر گردید برای برخورد قانونی مراتب به مراجع ذیربط منعکس گردد.

مصوبه دوم :

نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و سی و ششمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۴ در نوزده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ در چهار بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest