شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ مقرر گردید شهرداری کاشان بر اساس مصوبه قبلی شورای اسلامی شهر در خصوص تأمین ماشین آلات مکانیزه برای جمع آوری زباله از محل صرفه جویی در هزینه های نیروی انسانی ، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ نسبت به خرید حداقل یک دوم تجهیزات و ماشین آلات ذکر شده اقدام نماید.

مصوبه دوم :

ـ با عنایت به درخواست های مردمی مبنی بر جابجایی محل سازمان خدمات موتوری شهرداری کاشان و با توجه به مصوبات قبلی شورای اسلامی شهر در این زمینه ، مقرر گردید شهرداری کاشان بابت مطالبات سازمان در انجام پروژه های عمرانی ، مقدمات احداث اماکن مورد نیاز سازمان را در قطعه زمین واقع در بلوار ملاصدرا ـ جنب سازمان اتوبوسرانی که بدین منظور اختصاص و جانمایی گردیده است انجام و با مطالبات ذکر شده تهاتر نماید.

مصوبه سوم :

ـ نامه شماره ۳۵۴۰۷/۳۴ مورخ ۷/۹/۱۳۹۴ شهرداری کاشان در خصوص پروژه نصب دوربین های مدار بسته ترافیکی در خیابان ها ، میادین و تقاطع های سطح شهر به منظور کنترل و مدیریت ترافیک مطرح و ضمن تأکید بر ضرورت اجرای این پروژه به عنوان یک نیاز زیرساختی برای مدیریت شهری با انجام آن با رعایت ضوابط و مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری موافقت گردید.

مصوبه چهارم  :

ـ نامه شماره ۲۶۸۲۱/۲۴ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۴ شهرداری کاشان در خصوص ایجاد معاونت برنامه ریزی و هماهنگی به منظور ساماندهی امور نظارتی ، بودجه ای ، برنامه ای ، سازمان ها ، مناطق و معاونت های ستادی شهرداری مطرح و اعضای شورای اسلامی شهر با تفکیک وظایف ، تکالیف و مأموریت های این حوزه به منظور ساماندهی امور فوق موافقت نمودند.

مصوبه پنجم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و سی و هشتمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۴ در بیست و سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه ششم  :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۴ مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest