شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

 ـ مباحث مربوط به تراکم پایه با حضور مشاور طرح تفصیلی مطرح و مقرر گردید شهرداری در سال آینده مجاز باشد به دو طریق نسبت به صدور پروانه ساختمانی :

الف) بر اساس طرح تفصیلی سال ۱۳۶۴ و الزامات طرح جامع مصوب سال ۱۳۸۹ اقدام نماید.

ب) با رعایت ضوابط و اصول شهرسازی مبنی بر پیلوت و احداث دو طبقه به میزان ۱۲۰% نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest