شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ با عنایت به اینکه قیمت منطقه ای برای اجرا در سال ۱۳۹۵ در اداره امور مالیاتی در دست بررسی است و هنوز نهایی نگردیده است ، شورای اسلامی شهر با کلیات نظام تعرفه های سال ۱۳۹۵ مشروط به رعایت موارد ذیل از سوی شهرداری موافقت می نماید:

  • میانگین حداکثر رشد در عوارض سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ نباید بیشتر از ۲۰% باشد.
  • شهرداری کاشان لایحه خود را پیرامون اقشار آسیب پذیر تهیه و برای بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

جزئیات تعرفه های سال آینده در جلسات آتی شورا که به صورت فوق العاده تشکیل می شود مورد بحث و بررسی قرار گرفته و چنانچه به تشخیص شورای اسلامی شهر مفادی از آن با بند یک مغایرت داشت شهرداری مکلف به کاهش پیشنهاد تعرفه خود خواهد بود.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest