شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۷۴۳۰/۱۱ـ س ف مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان منضم به بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ سازمان با مبلغ ۷۳.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال درآمدها و مبلغ ۷۳.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و پنجاه ویکمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ در سی و پنج بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest