شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ به منظور بررسی برنامه پیشنهادی پنج ساله شهرداری مقرر گردید:

الف) شهرداری برنامه پیشنهادی پنج ساله را ظرف مدت دو ماه به شورا ارائه نماید.

ب) کمیسیون های تخصصی شورا با تشکیل جلسه با اعضای کمیته های ده گانه تنظیم برنامه پنج ساله نظریه خود را جهت طرح در جلسه رسمی شورا ارائه نمایند.

مصوبه دوم :

نامه شماره ۲۶۶۲۰/۵۲ مورخ ۹/۷/۱۳۹۴ شهرداری کاشان با موضوع معرفی نماینده شورا برای عضویت در کمیته راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک برای ارائه خدمات به شهروندان در مناطق پنج گانه شهرداری مطرح و مقرر گردید در جلسه آتی شورا نماینده شهرداری
( معاون شهرسازی شهرداری ) به منظور ارائه اطلاعات کامل در جلسه شورا حضور یابد.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و بیست و نهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۴ در دوازده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest