شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبات :

۱.      اعضای کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه: سرکار خانم پدرام فر و آقایان رسول زاده ، شمس ، پورعسگری ، مفرح

۲.      اعضای کمیسیون امور عمرانی و فنی : آقایان وکیل ،  کردمیل ، ناظم رضوی ، هاشمی طاهری ، پور عسگری

۳.      اعضای کمیسیون  خدمات شهری : سرکار خانم پدرام فر و آقایان : کردمیل ، مفرح ، شمس ، وکیل

۴.      اعضای کمیسیون  فرهنگی و اجتماعی : سرکار خانم پدرام فر و آقایان : رسول زاده ، شمس ، مفرح ، پورعسگری

۵.      اعضای کمیسیون نظارت و حقوقی: سرکار خانم پدرام فر و آقایان :  رسول زاده ، مفرح ، شمس ، پور عسگری

۶.      اعضای کمیسیون  انرژی ، آب و محیط زیست : سرکار خانم پدرام فر و آقایان : کردمیل ، مفرح ، رسول زاده ، وکیل

۷.      آقای مصطفی کردمیل بعنوان نماینده شورا در هیات حل اختلاف مالیاتی اداره دارایی

۸.      آقایان رسول زاده و کردمیل عضو کمیسیون بدوی ماده صد

۹.      آقای مجید شمس عضو کمیسیون تجدید نظر ماده صد

۱۰.  آقایان وکیل و پورعسگری نمایندگان شورا در شورای شهرستان کاشان 

۱۱.  آقای مفرح نماینده شورا در کمیسیون بدوی کفالت

۱۲.  آقای رسول زاده عضو و آقای شمس جانشین در کمیسیون تجدید نظر کفالت

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest