شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

 ـ با عنایت به دعوت نامه شماره ۵۰۴۳/۷/ک مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۵ در خصوص برگزاری جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر برای انتخاب هیأت رئیسه سال چهارم ـ دوره چهارم شورا ، جلسه رسمی شورا با حضور دوازده نفر از اعضای شورا تشکیل و با اعلام کاندیداتوری دونفر از اعضای محترم آقایان حسین حیدریان و سیدعلی ثابت ، رأی گیری مخفی بعمل آمد و آراء هر یک به تعداد شش نفر اعلام و ثبت گردید.

بدیهی است با عنایت به عدم تعیین رئیس (آراء مساوی) و هیئت رئیسه شورا و آخرین موعد قانونی مقرر گردید مراتب به استحضار فرمانداری جهت اقدامات بعدی منعکس گردد.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest