شورای اسلامی شهر کاشان

ـ با عنایت به دعوت نامه شماره ۴۹۳۴/۷/ک مورخ ۷/۶/۱۳۹۵ در خصوص برگزاری جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر برای انتخاب هیأت رئیسه سال چهارم ـ دوره چهارم شورا ، به علت عدم حد نصاب اعضای حاضر، رسمیت جلسه حاصل نگردید. لذا مقرر گردید مراتب به فرمانداری ویژه کاشان منعکس تا حسب ضوابط قانونی اقدام لازم صورت پذیرد .

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest