شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ در اجرای ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراها اعضای کمیسیون ها به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

الف ) کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه:

آقایان علی رضا پورعسگری ـ جواد حاجی قدیری ـ علی رسول زاده ـ مجید شمس ـ سیدرضا هاشمی ـ علی هاشمی طاهری ـ سید مهدی ناظم رضوی

ب ) کمیسیون امور عمرانی و فنی :

آقایان حسن الماسی ـ سیدعلی ثابت ـ جواد حاجی قدیری ـ مصطفی کردمیل ـ مهدی مدنی ـ علی هاشمی طاهری ـ سید مهدی ناظم رضوی

ب ) کمیسیون خدمات شهری :

آقایان حسن الماسی ـ امیرحسین پارسا ـ حسین حیدریان ـ مجید شمس ـ مصطفی کردمیل ـ مهدی مدنی ـ سیدرضا هاشمی

ت ) کمیسیون فرهنگی و اجتماعی:

آقایان امیرحسین پارسا ـ علی رضا پورعسگری ـ حسین حیدریان ـ جواد حاجی قدیری ـ مجید شمس ـ مهدی مدنی ـ سیدرضا هاشمی 

ث ) کمیسیون نظارت و حقوقی :

آقایان امیرحسین پارسا ـ علی رضا پورعسگری ـ حسین حیدریان ـ علی رسول زاده ـ مجید شمس ـ سیدمهدی ناظم رضوی ـ علی هاشمی طاهری

ح ) کمیسیون انرژی ، آب و محیط زیست :

آقایان حسن الماسی ـ سیدعلی ثابت ـ جواد حاجی قدیری ـ حسین حیدریان ـ مصطفی کردمیل ـ مهدی مدنی ـ سیدمهدی ناظم رضوی

مصوبه دوم :

ـ نامه شماره ۳۲۴۸۲/۱۰۴/ص مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۵ معاون محترم امور حسابرسی مالیاتی کاشان در خصوص معرفی نمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مطرح و آقایان امیرحسین پارسا ـ جواد حاجی قدیری و مصطفی کردمیل جهت شرکت در جلسات هیئت های حل اختلاف مالیاتی انتخاب شدند.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۶/۶/۱۳۹۵ در بیست و هفت بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest