شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

جلسه با اعلام کاندیداتوری اعضاء و اخذ آرا بصورت مکتوب ، اعضای هیئت رئیسه شورا برای یکسال شمسی به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

رئیس : آقای حسین حیدریان

نائب رئیس : آقای سیدرضا هاشمی

خزانه دار : آقای جواد حاجی قدیری

منشی اوّل : آقای امیرحسین پارسا

منشی دوّم : آقای علی هاشمی طاهری

مصوبه دوم :

در اجرای ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراها اعضای کمیسیون ها به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

الف ) کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه:

آقایان علی رضا پورعسگری ـ سید علی ثابت ـ جواد حاجی قدیری ـ علی رسول زاده ـ مجید شمس ـ سید مهدی ناظم رضوی ـ علی هاشمی طاهری

ب ) کمیسیون امور عمرانی و فنی :

آقایان حسن الماسی ـ سیدعلی ثابت ـ حسین حیدریان ـ جواد حاجی قدیری ـ مصطفی کردمیل ـ مهدی مدنی ـ سید مهدی ناظم رضوی

ب ) کمیسیون خدمات شهری :

آقایان حسن الماسی ـ امیرحسین پارسا ـ حسین حیدریان ـ جواد حاجی قدیری ـ مصطفی کردمیل ـ مهدی مدنی ـ سیدرضا هاشمی

ت ) کمیسیون فرهنگی و اجتماعی:

آقایان امیرحسین پارسا ـ علی رضا پورعسگری ـ حسین حیدریان ـ علی رسول زاده ـ مجید شمس ـ سیدرضا هاشمی ـ علی هاشمی طاهری

ث ) کمیسیون نظارت و حقوقی :

آقایان علی رضا پورعسگری ـ سیدعلی ثابت ـ علی رسول زاده ـ مجید شمس ـ مهدی مدنی ـ سیدمهدی ناظم رضوی ـ علی هاشمی طاهری

مصوبه سوم  :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۴ در دوازده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم  :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و بیست و سومین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۴ در پانزده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest