شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

پیرو مصوبه شماره ۶۶۳۵ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مبنی بر تصویب لایحه تعرفه های درآمدی عوارض برای اجرا در سال ۱۳۹۵ شهرداری کاشان و با عنایت به بخشنامه صادره سازمان امور مالیاتی جهت تعیین ارزش معاملاتی املاک ( قیمت منطقه ای ) موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم ، نظر به اینکه بخشنامه مذکور اثرات مالی قابل توجهی را خارج از سیاست های عمومی دولت به شهروندان تحمیل
می نماید. مقرر گردید شهرداری کاشان بر اساس موارد ذیل اقدام نماید:

الف) ملاک عمل شهرداری در وضع و وصول عوارض پنجاه درصد قیمت منطقه ای پیشنهادی در جلسات برگزار شده در شورای اسلامی شهر با سایر ارگان ها خواهد بود.

ب) جدول قیمت منطقه ای بند یک پیوست مصوبه و ممهور به مهر شورا و امضاء ریاست شورای اسلامی شهر می باشد.

پ) میانگین افزایش در تعرفه های شهرداری نباید بیش از بیست درصد نسبت به سال ۱۳۹۴ باشد.

ت) هیچ یک از عوارض شهرداری نباید کمتر از سال ۱۳۹۴ باشد. بدیهی است مبلغ عوارض در بخش تراکم آپارتمانی مسکونی و همچنین پذیره تجاری های غیر خطی ( مجتمع) از الزام این بند مستثنی خواهد بود.

ج) شهرداری کاشان در اجرای تبصره سه ماده پنجاه قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به ارسال یک نسخه از دفترچه مذکور به وزارت کشور ( استانداری اصفهان) اقدام نماید.

ح) در صورتیکه یک یا تعدادی از تعرفه ها خارج از حدود و ثغور مطرح شده در جلسات بررسی و تصویب شورا افزایش داشته باشد شهرداری مؤظف به ارسال لایحه کاهش عوارض خواهد بود.

مصوبه دوم :

الف) اصلاح بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان با مبلغ ۵۳ میلیارد ریال در بخش درآمدها و مبلغ ۵۳ میلیارد ریال در بخش هزینه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

ب) بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان با مبلغ ۶۷ میلیارد ریال مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ مقرر گردید شهرداری کاشان بر اساس اعتبارات ذیربط در بودجه شهرداری نسبت به پرداخت معوقه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان اقدام فرماید.

ـ نظر به نیاز ایستگاه فعلی سازمان آتش نشانی واقع در خیابان امام خمینی «ره» به مقاوم سازی ، مقرر گردید شهرداری کاشان نسبت به جانمایی ایستگاه جدید و همچنین تکمیل ایستگاه واقع در راوند و مجتمع مسکن مهر اقدام نماید.

مصوبه چهارم :

ـ  نتایج بررسی ها و تصمیمات شصت و پنجمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest