شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۱۴۵۴۳/۱۶ مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ شهرداری کاشان در خصوص ارائه گزارش اهم پرونده های شهرداری کاشان که منجر به صدور رأی گردیده است مطرح و مقرر گردید شهرداری کاشان کلیه پرونده هایی که در مورد شهرداری مطرح و یا در دست بررسی برای صدور رأی می باشد و همچنین پرونده هایی که در آن شهرداری محکوم شده است به صورت مکتوب به شورا اعلام نماید.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات دویست و هیجدهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ در بیست و یک بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و هشتمین جلسه کمیسیون خدمات شهری مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest