شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۴۶۷۵۳/۸۶  مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ شهرداری کاشان در خصوص ارائه لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شهرداری و
سازمان های وابسته به شهرداری کاشان مطرح و مقرر گردید جهت بررسی و اتخاذ تصمیم جلسه های فوق العاده شورا با حضور نمایندگان شهرداری به این امر اختصاص یابد.

مصوبه دوم :

ـ پیشنهاد اعضای کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا در خصوص انتخاب کارشناس رسمی دادگستری مرتبط با لایحه های شهرداری در زمینه امور ثبتی ـ اسناد مالکیت و بیع نامه ها مطرح و با انتخاب آقایان حسینیان و احمدرضا مهتری طاهری ریاست و معاون سابق اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کاشان و کارشناسان رسمی دادگستری موافقت گردید.

مصوبه سوم :

 ـ درخواست مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۵ آقای محمد جهان آرایی متقاضی معافیت از پرداخت عوارض ایمن سازی احداث هتل در پلاک های ثبتی ۱۷۲/۴۹ و ۱۹۴/۴۹ اصلی بخش دو کاشان پیرو توافق نامه شماره ۵۱۹۲۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ واقع در بلوار شهید واجدی مطرح و با توجه به ضرورت و لزوم حمایت از سرمایه گذاران در بخش توسعه امکانات گردشگری ، مقرر گردید شهرداری کاشان بدون دریافت مبلغ عوارض ایمن سازی نسبت به صدور پروانه ساختمانی احداث هتل اقدام نماید.

مصوبه چهارم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و نود و پنجمین جلسه کمیسیون  اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ در بیست و هشت بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest