شورای اسلامی شهر کاشان

آئین نامه داخلی شورا

 
فصل اول : 
مفاهیم و تعاریف در این آیین‌نامه
 به جای هریک از واژه‌های زیر عنوان خلاصه شده مقابل آن به کار برده می‌شود.
 
۱- شورای اسلامی شهر کاشان – شورای شهر
۲- جلسه علنی شورای شهر – جلسه شورا
۳- اعضای اصلی شورای شهر – عضو
۴- محل برگزاری جلسات رسمی شورا – تالار شورا
۵- کمیسیون دائمی شورای شهر – کمیسیون
۶- قوانین و مقررات پیشنهادی شورای شهر – طرح
۷- پیشنهادات شهرداری جهت تصویب – لایحه
 
 
 
فصل دوم :
 کمیسیون ها، کمیته‌ها – بررسی لوایح و طرح ها در شورا
 
کمیسیون دائمی و نحوه انتخاب اعضای کمیسیون ها در ابتدای هر دوره
ماده ۱- به منظور بررسی و اصلاح و تکمیل لوایح شهرداری و طرحهای اعضای شورا و یا پیشنهاداتی که به شورا جهت طرح در شورایعالی استان داده شده است، و به منظور تهیه و تمهید طرح‌های لازم و انجام وظایف قانونی که به عهده شورای شهر گذاشته شده است کمیسیونهایی در شورای شهر تشکیل می‌شود.
ماده ۲ – تعداد وظایف یا عناوین کمیسیونهای دائمی که بر حسب وظایف ارگانها و سازمانهای وابسته به شهرداری و امور مدیریتی شهر کاشان تشکیل می‌شود در این آیین‌نامه تعیین گردیده است.
اعضاء شورا بر حسب سوابق و اطلاعات و با رعایت اولویت‌ها به عضویت این کمیسیونها انتخاب می‌شوند هر کمیسیون می تواند با تصویب اکثریت اعضای خود برای مشاوره از صاحب نظران دعوت کند.
تبصره ۱- هریک از اعضای شورا موظف است بر حسب سوابق و اطلاعات و با رعایت اولویتها در یکی از کمیسیونهای دائمی عضویت داشته و در صورت تمایل می تواند در کمیسیونهای دیگر با حق اظهار نظر بدون حق رأی شرکت کند.
تبصره ۲- تقسیم‌بندی اعضای شورا در کمیسیونها به پیشنهاد رئیس شورا توسط شورا به مدت یکسال انتخاب می‌شود، به گونه‌ای که هر کمیسیون ۷ عضو داشته باشد.
ماده ۳- پس از تقسیم اعضای شورای شهر در کمیسیونهای مربوطه، هر کمیسیون با حضور حداقل دو سوم اعضای خود منعقد و فوراً یک رئیس و یک نائب رئیس و یک منشی با رأی مخفی و با ورقه با اکثریت نسبی برای مدت یکسال انتخاب می‌نماید. منشی هر کمیسیون مخبر آن نیز خواهد بود.
ماده ۴- مدت اعتبار برای رسمیت جلسه کمیسیون ها حضور حداقل دو سوم اعضاء می‌باشد و تصویب تصمیمات کمیسیون با اکثریت مطلق آراء حاضرین خواهد بود.
ماده ۵- هر عضو در رأس هر شش‌ماه می‌تواند از طریق هیأت رئیسه تقاضای تغییر کمیسیون را بنماید و این جابجائی اعضائی با موافقت اکثریت اعضای کمیسیونهای ذینفع و با تصویب شورا انجام می‌پذیرد.
ماده ۶- کمیسیونهای شورا برای جلسات خود باید دفتر ثبت صورتجلسات داشته و صورتجلسات به امضاء اعضاء اعم از مخالف یا موافق برسد. دفاتر مذکور توسط منشی تهیه و قبل از ثبت اولین صورتجلسه، صفحه اول آن با ذکر شماره صفحات و امضاء رئیس کمیسیون و حسب مورد، اعضای کمیسیونهای مربوط برسد. صورتجلسات کمیسیونها باید بگونه ای تنظیم شود که در آن تاریخ و دستور کا رهرجلسه و اسامی اعضاء حاضر و غیب و آرای مثبت و منفی اعضاء، مربوط به هریک از موضوعات به همراه خلاصه مفیدی از بحث و گفتگوی حاضرین و تصمیم یا تصمیمات متخذه و مصوب آمده باشد.
 
 
 
فصل سوم :
اسامی کمیسیون های دائمی شورای اسلامی شهر کاشان
 
ماده ۷- کمیسیون های دائمی شورا عبارتند از:
۱-کمیسیون توسعه و عمران شهری ( مهندسی – عمران، حمل و نقل، ترافیک، شهرسازی)
۲- کمیسیون فرهنگی، اجتماعی (بانوان، اجتماعی و فرهنگی،‌تفریحی ورزشی و امور جوانان)
۳- کمیسیون اقتصادی ، و برنامه و بودجه، ( طرح و برنامه، اقتصادی – امور مالی، محاسبات و بودجه درآمدهای شهرداری، تشکیلات، آموزش و قراردادها)
۴- کمیسیون خدمات شهری 
۵- کمیسیون حقوقی و اداری 
 
ماده ۸- رئیس شورا مکلف است کلیه طرحها و لوایح را که به شورا تقدیم می‌شود در اولین فرصت در جلسه علنی شورا اعلام و به کمیسیون های مربوطه و سایر اعضاء ارجاع نماید. همزمان یک نسخه از طرحها برای اطلاع شهرداری و دستگاههای ذیربط با تشخیص هیأت رئیسه شورا ارسال می‌گردد.
تبصره ۱- لوایح و طرحهائی که جنبه‌های مختلف داشته و علاوه بر کمیسیون اصلی به کمیسیونهای دیگری هم ارتباط پیدا نماید از طرف رئیس شورا پس از مشخص نمودن کمیسیون اصلی و فرعی و مواد مربوطه به کمیسیونهای فرعی به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود. کمیسیونهای فرعی ظرف مدت ده روز گزارش خود پیرامون قسمت‌های مربوط را تهیه و به کمیسیون اصلی ارسال می‌نماید. این مدت با موافقت کمیسیون اصلی تا ده روز دیگر قابل تمدید است تا مجموعاً به انضمام گزارش کمیسیون اصلی برای طرح در جلسه علنی شورا تقدیم گردد.
تبصره ۲- د رشورا گزارش کمیسیون اصلی قرائت می گردد و در مواردی که نظرات کمیسیون فرعی با مصوبات کمیسیون اصلی متفاوت باشد و در هر مورد مانند پیشنهادهای اصلاحی نخست منشی کمیسیون فرعی توضییح داده و سپس موافق و مخالف مذاکره نموده و در آن مورد رأی گیری می‌شود.
تبصره ۳- هر طرح پیشنهادی از جانب اعضاء می‌بایستی حداقل ۳ امضاء داشته باشد و با قوانین و مقررات موضوع مغایرت نداشته باشد.
ماده ۹- هر طرح و یا لایحه‌ای که به کمیسیون ارجاع می‌شود گزارش رد و یا تصویب، تغییر و یا تکمیل آن باید در ظرف مدتی که از طرف رئیس شورا با توافق کمیسیون مربوطه معین و اعلام می‌شود و حداکثر آن بیش از یک ماه از تاریخ وصول به دفتر کمیسیون نخواهد بود به شورا داده می‌شود.
تبصره ۱- ملاک تاریخ وصول ثبت در دفتر کمیسیون است.
تبصره ۲- در صورت تخطی کمیسیون از تاریخ مورد نظر حداقل سه تن از اعضای شورا و یا شهرداری یا دستگاه ذیربط حق دارد از شورا تقاضا نماید که آن را در دستور جلسه قرار دهد و حق تقدم طبق ماده مربوطه به دستور هفتگی شورا تعیین خواهد شد.
تبصره ۳- پیرامون لوایح و طرح‌های مفصل با موافقت و هماهنگی هیئت رئیسه و کمیسیون مربوطه این مدت تمدید خواهد شد. این تمدید به هر حال نباید بیش از یک مرتبه و طولانی‌تر از ۲ ماه باشد، مگر با موافقت رئیس شورا.
تبصره ۴- گزارش کمیسیونها در طرح های عادی باید حداقل ۷۲ ساعت و در مورد طرح‌های فوریت‌دار حداقل ۴۸ ساعت قبل از موقع طرح در شورا طبع و بین اعضای شورا توزیع شود.
ماده ۱۰- هرماه گزارش کارهای کمیسیونها به هیأت رئیسه شورا داده می شود تا با نصب خلاصه آن در تابلوی اعلانات و یا تکثیر به اطلاع دیگر اعضاء رسانده شود.
ماده ۱۱- تمامی اسناد و اوراق مربوط به امور کمیسیونها و صورت مذاکرات کمیسیونها در محل دبیرخانه کمیسیون براساس آئین‌نامه طبقه‌بندی اسناد نگهداری می‌شود و انتقال آنها به بیرون ممنوع است.
ماده ۱۲- تمامی مذاکرات در جلسه شورا علنی و قابل انتشار و پخش برای افکار عمومی است و یک نسخه کامل از صورت مذاکرات شورا نزد اداره قوانین شورا بایگانی خواهد شد. حضور مستمع با نظر رئیس شورا مجاز خواهد بود.
تبصره- در صورت تقاضای کتبی شهردار و نیز فرماندار و موافقت اکثریت مطلق اعضاء حاضر شورا می‌تواند جلسه غیرعلنی تشکیل دهد.
 
 
کمیسیون های خاص و مشترک
 
ماده ۱۳- در مورد لوایح و طرح‌هایی که ارتباط اساسی آن با کمیسیون معینی روشن نباشد و جنبه‌های مختلف داشته باشد هیأت رئیسه می‌تواند کمیسیون موقت خاصی که افراد آن را از طرف کمیسیونهای مربوطه انتخاب شوند تشکیل دهد تا طرح و لایحه ارجاعی را مطالعه و بررسی نمایند. این کمیسیونها نیز مانند دیگر کمیسیونها از میان اعضای خود یک رئیس، یک نائب رئیس و یک منشی انتخاب خواهند کرد.
تبصره ۱- در صورتی که طرح ها و لوایح به دو کمیسیون ارتباط اساسی داشته باشد هیأت رئیسه کمیسیون مشترک تشکیل خواهد داد.
تبصره ۲- به پیشنهادات واصله به کمیسیونها در صورتی که مرتبط با شهرداری باشد با حضور شهردار و یا نماینده وی که بدون حق رأی و برای ادای توضیحات در جلسات شرکت می کند رسیدگی خواهد شد.
 
 
فصل چهارم
مبحث اول – جلسات رسمی شورا و لزوم حضور اعضا
 
ماده ۱۴- اعضای شورا باید در روزی که قبلاً برای تشکیل جلسه علنی شورا معین می‌شود در جلسه حاضر شوند و منتهی ۱۵ دقیقه پس از وقت تعیین شده برای جلسه در تالار جلسه علنی که از این تاریخ تالار شورا نامیده می‌شود حضور یابند. در صورت تأخیر بدون عذر موجه از طرف هیأت رئیسه توبیخ خواهند شد و نیز هریک از اعضا که بدون عذر موجه از جلسه غایب باشند، نامش از تریبون اعلام و در روزنامه درج خواهد شد.
تبصره ۱- عضوی که شش جلسه متوالی و یا دوازده جلسه غیر متوالی از اوقات رسمی، شورا و کمیسیون را بدون عذر موجه (به تشخیص شورا) در یک سال غیبت نماید موضوع برای سلب عضویت وی به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۸۲ قانون شوراهای اسلامی کشور ارجاع خواهد شد.
تبصره ۲- در صورتی که شورا به علت فوت و استعفاء و یا سلب عضویت (اخراج) بیش از یک سوم مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل فاقد نصاب لازم برای تشکیل جلسه شود، براساس مفاد ماده ۳۱ قانون شوراهای اسلامی کشور عمل خواهد شد.
ماده ۱۵- حداکثر مدت برای هر جلسه رسمی ۴ ساعت است که ممکن است یکسره و یا با فاصله تنفس باشد مگر در موارد ضروری به تشخیص رئیس و تصویب شورا. غائبین بعد از تنفس نیز مشمول مقررات مربوط به غیبت و تأخیر خواهند بود.
ماده ۱۶- اعضای هیأت رئیسه و کمیسیونهای شورا باید در ساعتی که قبلاً برای تشکیل جلسات تعیین می‌شود حاضر شوند و در صورت تأخیر و یا غیبت بدون عذر موجه با تشخیص رئیس مربوطه بر طبق آئین‌نامه انضباطی جریمه خواهند شد.
 
مبحث دوم ـ مسئولیت مدیریت جلسات علنی شورا و عده حضار
 
ماده ۱۷- تشکیل جلسات رسمی و علنی و رعایت ترتیب مذاکرات و اجرای آئین‌نامه و حفظ نظم جلسه طبق این آئین‌نامه به عهده رئیس جلسه است ولی در هر صورت بعد از اولین جلسه شورا به صورت عادی هر ماه دو بار در محل شورا تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱- شورا در صورت درخواست کتبی فرماندار، بخشدار ذیربط مشتمل بر زمان، دستور و ضرروت تشکیل جلسه موظف به تشکیل جلسه فوق‌العاده است. همچنین شورا می‌تواند به درخواست کتبی شهردار و یا تشخیص خود به صورت فوق‌العاده تشکیل جلسه دهد.
تبصره ۲- تشکیل جلسه فوق‌العاده از طرف شورا منوط به نظر هیأت رئیسه و یا تقاضای مکتوب ۵ تن از اعضاء و تصویب شورا خواهد بود.
ماده ۱۸- تشخیص عده حضار به عهده منشی است که در اول هرجلسه و قبل از اخذ آراء به وسیله رئیس جلسه باید اعلام شود.
 
 
 
 
مبحث سوم ـ مذاکرات پیش از دستور و جلسات غیر علنی
 
ماده ۱۹- در هر جلسه علنی قبل از ورود به دستور، رئیس شورا می‌تواند در مورد مسائل فوری روز کشور و شهر کاشان مطالبی را که آگاهی اعضاء از آن ضروری است حداکثر به مدت ۱۵ دقیقه بیان کند. ولی این مطالب بدون رأی شورا مورد بحث واقع نخواهد شد.
ماده ۲۰- مذاکرات کامل هر جلسه علنی با مصوبات ثبت و ضبط می‌شود و انتشار آن در مطبوعات و رسانه‌های گروهی جهت اطلاع عامه بلااشکال است.
 
 
مبحث چهارم ـ دستور جلسات و حد نصاب رأی گیری و نطق‌های پیش از دستور
 
ماده ۲۱- دستور هفتگی شورا باید به ترتیب وصول لوایح و طرح‌ها از کمیسیون ها از طرف هیأت رئیسه شورا تهیه و پس از طبع و توزیع بر لوحه مخصوص نصب شود. لوایح و طرح‌های اولویت‌دار به تقاضای ۳ نفر از اعضاء و یا هیأت رئسیه خارج از ترتیب وصول در دستور هفتگی شورا قرار می‌گیرد. در صورت تعدد تقاضا تشخیص اولویت با هیأت رئیسه خواهد بود.
تبصره – طرح‌ها و لوایح فوریت‌ار از این قاعده مستثنی هستند و تابع ماده مربوطه‌اند.
ماده ۲۲- در هر جلسه رسمی حداکثر دو نفر از اعضاء براساس نوبت لیست هیأت رئیسه می‌تواند حداکثر به مدت ده دقیقه برای هر نفر، مطالب خود را قبل از دستور به اطلاع شورا برسانند.
تبصره ۱- تهیه لیست ناطقین پیش از دستور ماهیانه و به قید قرعه توسط هیأت رئیسه تعیین می‌شود.
تبصره ۲-هر یک از ناطقین پیش از دستور می‌توانند تمام و یا حداقل ۵ دقیقه از حق خود را به نفر دیگری واگذار نمایند.
 
 
مبحث پنجم ـ مقررات مربوط به مذاکرات جلسه علنی شورا
 
ماده ۲۳ – موضوعاتی که طبق دستور در جلسه علنی شورا مطرح می‌شود باید از یک ساعت قبل از موقع انعقاد جلسه در ورقه مخصوصی خارج از تالار نصب شود و مخالفین و موافقین در آن ثبت نام نمایند. به ترتیب به ازاء هرنفر موافق یک نفر مخالف نیز حق صحبت به میزان برابر و به مدتی که رئیس شورا تعیین می‌نماید خواهد داشت. در صورتی که مخالف یا موافقی ثبت نام نکرده باشد، اعضای مخالف موافق می‌توانند در جلسه نوبت بگیرند و منشی نام آنها را به ترتیب ثبت خواهد کرده‌اند.
تبصره۱- اگر مخالفی وجود نداشت، موافق نمی‌تواند صحبت کند.
تبصره ۲- اگر موافقی وجود نداشت، مخالفین می‌توانند به ترتیب صحبت کنند.
تبصره ۳- منشی اسامی اعضائی که می‌خواهند صحبت کنند به ترتیب وصول (کتبی یا شفاهی) ثبت و به رئیس می‌دهد.
تبصره ۴- در صورتی که اصل طرح و یا لایحه‌ای مخالف نداشته باشد غیر از نماینده شهرداری و یا منشی کمیسیون مربوطه به عنوان موافق کسی صحبت نخواهد کرد.
تبصره ۵- مخالف و موافق باید در موضوعی که در دستور است صحبت کنند. و در صورتی که به جای طرح یا لایحه، گزارش کمیسیونی در دستور قرار دارد، مخالف و موافق باید راجع به گزارش کمیسیون صحبت کنند.
ماده ۲۴- هرگاه هنگام بحث در مورد لوایح، هیأت رئیسه لازم بداند می تواند به مسئولین اجرایی اجازه دهد به جای نماینده شهرداری سخن بگویند.
ماده ۲۵- ناطقین نباید از موضوع مورد بحث خارج شوند و در غیر اینصورت رئیس جلسه به آنها تذکر خواهد داد و در صورت دو نوبت تذکر خروج از موضوع، دفعه سوم رئیس جلسه می‌تواند ناطق را از ادامه نطق منع کند.
تبصره – قطع کلام ناطق و عدم رعایت سکوت از جانب دیگر اعضای شورا و هرگونه تهمت و توهین و ایرادگیری شخصی یا حرکتی که موجب بی‌نظمی جلسه شود ممنوع است و مرتکب به مشمول مجازات مندرج در آئین‌نامه انضباطی خواهد گردید و رئیس شورا مسئول جلوگیری از این قبیل تخلفات است.
 
 
مبحث ششم  ـ ترتیب و مدت نطق
 
ماده ۲۶- ترتیب و مدت نطق به شرح ذیل است:
الف – مدت نطق برای استیضاح شهردار یک ساعت
ب- برای مجموع اظهارات مخالفین و یا مجموع موافقین در مورد اصل هر لایحه و طرح و نیز برای توجیه لوایح و طرحها و توضیحات منشی کمیسیون و نماینده شهرداری ۴۵ دقیقه.
ج- حداکثر صحبت مخالفین و موافقین در اصل طرح ها و لوایح در موافقت و یا مخالفت، ده دقیقه و در جزئیات ۵ دقیقه خواهد بود.
د – سؤال از شهردار حداکثر ۱۵ دقیقه.
ه – تقاضای کفایت مذاکرات و پیشنهاد مسکوت ماندن و افزایش مدت شورا برای یک لایحه، طرح و پیشنهاد در جلسه علنی رأی‌گیری به عمل می‌آید و بلافاصله توسط رئیس جلسه به اجرا گذاشته خواهد شد. (یک مخالف و یک موافق هر کدام ۵ دقیقه)
و – برای مذاکره در باب کلیات لایحه بودجه سالیانه شهرداری کاشان جمعاً ۴ ساعت و برای هر ناطق ۲۰ دقیقه و برای متمم بودجه و یک دوازدهم ۲ ساعت و برای هر ناطق ۱۰ دقیقه.
ز – در صورت توهین به مقام اجرایی و یا یکی دیگر از اعضا در همان جلسه یا در جلسه بعد بدون رعایت نوبت به او تا ۱۰ دقیقه اجازه نطق و دفاع از خود داده خواهد شد
ح – برای طرح لوایح و طرح‌های فوریت‌دار برای توضیح، مخالفت و موافقت و فوریت هرکدام ۱۵ دقیقه.
ماده ۲۷- رئیس جلسه قبل از ختم هر جلسه روز و ساعت تشکیل و دستور جلسه بعد را اعلام می‌نماید.
ماده ۲۸- در صورت تشنج و بی‌نظمی در جلسه شورا، رئیس جلسه را به مدت ۱۵ دقیقه به عنوان تنفس تعطیل می‌نماید. و در صورت بروز بی‌نظمی مجدد، جلسه را ختم و آن را به روز دیگری موکول می‌نماید.
ماده ۲۹- در صورتی که عضوی خود را متعهد و ملزم به حفظ حیثیت شورا و رعایت نظم و نوبت و اجرای آئین‌نامه داخلی نداند از طرف رئیس و هیأت رئیسه، به ترتیب مورد تذکر شفاهی، اخطار قرار می‌گیرد و در نهایت با او مطابق آئین‌نامه انضباطی رفتار خواهد شد.
 
فصل پنجم :
حضور شهردار و سایر مسئولین ذیربط، نحوه شور لوایح و طرح ها
 
ماده ۳۰- مسئولین عالیرتبه اجرایی و قضایی، نماینده شهرکاشان  در مجلس شورای اسلامی، شهردار حق حضور در جلسات علنی شورا را دارد و در صورتی که شورا لازم بداند براساس حدود اختیارات و وظایف شورای شهر حضور خواهد یافت.
ماده ۳۱- لوایحی که از طرف شهرداری به شورا پیشنهاد می‌شود باید اولاً دارای موضوع و عنوان مشخص باشد و ثانیاً دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه لایحه به طور وضوح درج شود و ثالثاً دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد و به امضای شخص شهردار رسیده باشد.
تبصره – در موقع طرح لوایح و یا پیشنهاد مرتبط با شهرداری باید شهردار و یا معاون مربوطه به تناسب موضوع در جلسه علنی و کمیسیون مربوطه حضور داشته باشند و همراه داشتن تعدادی مشاور و کارشناس در جلسه بلامانع است.
ماده ۳۲- طرح ها، پیشنهاداتی است که با امضای حداقل ۲ نفر از اعضای شورا به هیإت رئیسه داده می‌شود و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط رئیس و یا منشی در همان جلسه به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود.
تبصره – اعضای شورا و یا شهرداری نمی‌توانند یک لایحه و یا یک طرح را که بیش از یک ماده دارد به عنوان ماده واحده پیشنهاد و تقاضای تصویب نمایند و در صورتی که طرح یا لایحه مشتمل بر بیش از یک ماده باشد باید مواد و تبصره‌ها جزء به جزء طرح و مورد شور قرار گیرد.
ماده ۳۳- امضاء کنندگان طرح‌ها حق دارند در کمیسیون‌های مربوطه که طرح آنها مطرح است برای ادای توضیحات حاضر شوند و کمیسیون تاریخ بحث پیرامون طرح را به امضاء‌کنندگان اعلام می‌نماید.
تبصره – امضاء کنندگان طرح‌ها پس از اعلام وصول طرح توسط هیأت رئیسه حق استرداد امضای خود را ندارند و غیبت بعضی امضاء کنندگان مانع اعلام طرح در جلسه علنی شورا نخواهد بود.
ماده ۳۴- قبل از طرح هر لایحه در جلسه علنی شورا، از طریق هیأت رئیسه به شهردار رسماً اطلاع داده می شود تا یکی از ایشان در جلسه علنی حضور یابندو مذاکرات در حضور او به عمل آید و حق دارد اظهار عقیده کند.
تبصره – مسئولین مربوطه در صورت اطلاع و عدم حضور بدون عذر موجه، از طریق رئیس شورا مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت.
ماده ۳۵- به طور کلی تمام لوایح و طرح‌ها اعم از عادی، لوایح بودجه و تفسیر مصوبات شورا نیاز به کمیسیون بررسی کننده دارد و یک شوری خواهد بود مگر بنا به تشخیص هیأت رئیسه لزومی داشته باشد تا یک طرح یا لایحه بصورت دو شوری (در کلیات و جزئیات) مورد رسیدگی قرار گیرد.
ماده ۳۶- موقعی که گزارش کمیسیون‌های مربوطه در خصوص لایحه یا طرحی در جلسه علنی شورا مطرح می‌گردد ابتدا کلیات آن مورد مذاکره قرار می‌گیرد و پس از اینکه نسبت به اصل آن رأی‌گیری به عمل آمد در صورت موافقت شورا، پیشنهادی کتبی واصله به هیأت رئیسه نسبت به هریک از مواد و همچنین مواد الحاقیه و پیشنهادهای اصلاحی مورد بحث و مذاکره قرار گرفته و به ترتیب نسبت به جزئیات آن طرح و یا لایحه و مواد و تبصره‌ها رأی‌گیری به عمل می‌آید.
تبصره ۱- چنانچه طرحی در کمیسیون رد شده باشد به هنگام طرح گزارش رد، یک نفر از اعضای امضاءکننده نیز می تواند در دفاع از طرح صحبت کند.
تبصره ۲- گزارش کمیسیون در غیبت منشی، توسط رئیس کمیسیون ارائه خواهد شد.
ماده ۳۷- برای هر پیشنهاد، ۵ دقیقه وقت توضیح در نظر گرفته می‌شود و پس از توضیحات به ازای هرنفر موافق یک نفر مخالف نیز حق صحبت به میزان برابر و به مدتی که رئیس شورا تعیین می‌نماید خواهد داشت و سپس در صورت لزوم منشی کمیسیون و یا نماینده شهرداری توضیح خود را پیرامون پیشنهاد ارائه شده مطرح و نسبت به اصل آن رأی‌گیری به عمل می‌آید.
تبصره – پیشنهاد حذف بر دیگر پیشنهادها اولویت دارد.
ماده ۳۸- در صورتی که پیشنهادهای ارائه شده مشابه باشند به تشخیص هیأت رئیسه، فقط پیشنهاد جامع‌تر مطرح خواهد شد.
ماده ۳۹- پس از رأی گیری در کلیات و جزئیات لازم است پیرامون کلیات و جزئیات لایحه و با طرح تصویب شده رأی‌گیری نهایی به عمل آید. در صورتی که در رأی گیری نهایی، رأی لازم کسب نگردد آن طرح یا لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع می گردد تا نواقص آن برطرف شود. (شورنهایی)
ماده ۴۰- هنگام بحث نسبت به هر ماده هرگاه پیشنهاد حذف تمام یا قسمتی از ماده یا رفع ابهام از آن بشود پس از توضیح پیشنهاددهنده و اظهارات یک مخالف و یک موافق نسبت به پیشنهاد اخذ رأی به عمل خواهد آمد.
تبصره ۱- اگر پیشنهاد حذف مربوط به یکی از مواد آئین‌نامه داخلی شورا باشد رأی دو سوم اعضای اصلی شورا لازم است تا تصویب شود.
تبصره ۲- مسئولان شهرداری که در رابطه با لایحه‌ای به شورا می‌آیند باید از لایحه شهرداری دفاع نمایند.
 
شور در لایحه بودجه و قراردادها
 
ماده ۴۱- تمامی لوایح بودجه اعم از بودجه کل، چند دوازدهم یا متمم آن یک شوری بوده و در هنگام طرح‌ آن، جلسات علنی شورای شهر بلاانقطاع در کلیه ایام هفته به جز ایام تعطیل رسمی و جمعه روزی حداقل ۴ ساعت منعقد می‌باشد و تا زمانی که مذاکره و شور پایان نیافته و رأی شورا اخذ نشده است از دستور خارج نمی شود و هیچ لایحه و طرح دیگری مطرح نمی‌شود.
تبصره ۱- شهرداری می بایستی بودجه کل پیشنهادی سال آینده را تا قبل از ۱۵دیماه سال جاری به شورا تقدیم نماید و شورا حداکثر تا ۱۵بهمن‌ماه بودجه را تصویب و ابلاغ خواهد کرد. بودجه شهرداری شامل بودجه مؤسسات و سایر سازمانهای وابسته خواهد بود.
تبصره ۲- شورای شهر می‌تواند در قالب بودجه سالیانه تا سقف معینی از تعهدات شهرداری را به شهردار تفویض نماید.
 
فصل ششم:
ترتیب تقدم لوایح و طرح ها و مسکوت ماندن آن ها
 
ماده ۴۲- لوایح و طرح‌ها بر (سه) قسم است : عادی، فوری و دوفوری.
لوایح و طرحای فوری آن است که پس از تصویب فوریت آن در جلسه علنی شورا بلافاصله در اولین جلسه علنی بعدی در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت و نقطه نظرات کمیسیون‌ها و اعضای شورا در همان جلسه مورد بررسی قرار می‌گیرد. لیکن لوایح و طرحهای عادی پس از اعلام وصول به کمیسیونها‌ی مربوطه ارجاع می‌گردد. طرح ها و لوایح فوریت‌دار در همان جلسه وصول مورد تصویب قرار می‌گیرد.
تبصره ۱- جهت رسیدگی به طرح‌های فوریت‌دار پس از تشکیل اولین جلسه رسمی پس از وصول روزهایی هم که شورا جلسه رسمی ندارد جلسه علنی تشکیل می‌دهد تا لایحه و یا طرح به تصویب نهایی برسد.
تبصره ۲- طرح‌ها و لوایح فوریت‌دار به محض مصول در همان جلسه موجب تغییر دستور کار جلسه شده و بلافاصله با حضور شهردار بررسی آن آغاز می شود.
تبصره ۳- فوریت یک طرح یا لایحه نیازمند تصویب اکثریت مطلق حاضرین جلسه علنی و تصویب یک طرح یا لایحه محتاج تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه است.
تبصره ۴- تقاضای فوریت در حکم تقاضای تغییر دستور جلسه است. و اعضای شورا تلاش خواهند کرد حتی الامکان از تصویب فوریت طرح‌ها و لوایح که منجر به کاهش بارکارشناسی و تخصصی طرح‌ها و لوایح می‌گردد پرهیز نمایند.
تبصره ۵- در صورت رد تقاضای فوریت، طرح‌ها و لوایح به صورت عادی به کمیسیون‌ها ارجاع خواهد شد.
تبصره ۶- تقاضای سلب فوریت و یا برای هر لایحه و یا طرح در طول مذاکره تنها برای یکبار امکان‌پذیر است.
ماده ۴۳ – اعضای شورا حق دارند با پیشنهاد حداقل ۳ نفر کتباً تقاضای مسکوت ماندن طرح یا لایحه واصل شده به شورا را نمایند.
در این قبیل موارد پس از توضیح یکی از پیشنهاد دهندگان به مدت ۵ دقیقه و پاسخ آن از طرف یک مخالف به مدت ۵ دقیقه رأی گرفته می‌شود.
تبصره – تقاضای مسکوت ماندن برای هر لایحه و طرح فقط برای یک مرتبه ممکن است به عمل آید.
ماده ۴۴- اخطار راجع به منافی بودن لوایح و طرح‌ها با قانون اساسی و مقررات جاری و یا آئین‌نامه داخلی شورا بر اظهارات دیگران مقدم است و مذاکرات در موضوع اصلی را متوقف می‌کند. (حداکثر ظرف مدت پنج دقیقه)
تبصره – اعضای شورا در صورتی که تخلف نسبت به اجرای آئین‌نامه داخلی شورا را مشاهده نمایند حق دارند بلافاصله مورد تخلف را با استناد به ماده مربوطه بدون خروج ازموضوع حداکثر ظرف پنج دقیقه تذکر دهند.
 
فصل هفتم:
اقسام اخذ رأی
 
ماده ۴۵- اخذ رأی در شورا به سه طریق انجام می‌گیرد.
۱-با بالابردن دست (تعداد آرای موافقین و مخالفین مهم است و امتناع نداریم.)
۲- رأی‌گیری علنی با ورقه (افرادی که رأی مخالف و موافق و ممتنع داده‌اند مهم است)
۳- رأی‌گیری مخفی با ورقه ( شخصیت رأی دهندگان نباید آشکار شود)
ماده۴۶- بطور کلی رأی‌گیری در جلسات شورای شهر با بالابردن دست است مگر در مواردی که آئین‌نامه طریق خاص دیگری پیش‌بینی کرده و یا هیأت رئیسه پیشنهاد کند.
ماده ۴۷- در مواردی که اخذ رأی علنی با ورقه الزامی است ترتیب اخذ رأی به گونه‌ای است که هر عضو دارای سه‌نوع کارت سفید و کبود و زرد است که اسم عضو روی آن چاپ شده است. کارت سفید علامت قبول و کارت کبود علامت رد و کارت زرد علامت امتناع است. عدم شرکت در رأی‌گیری نیز ممتنع به حساب می‌آید.
تبصره – اسامی موافقین و مخالفین و ممتنعین بدون اینکه در جلسه علنی قرائت شود در مشروح مذاکرات شورا ثبت می‌شود.
ماده ۴۸- در مواردی که انتخاب اشخاص برای پذیرش مسئولیت و سمتی مطرح باشد و یا رأی اعتماد به شهرداری و یا هنگامی که ۵ نفر از اعضای حاضر در جلسه اخذ رأی مخفی با ورقه را کتباً تقاضا نمایند، رأی‌گیری مخفی با ورقه به عمل خواهد آمد.
تبصره ۱- رأی افراد تنها در قالب موافق و مخالف نوشته شده و بدون هیچگونه مشخصات در گلدان ریخته خواهد شد.
تبصره ۲- هرگونه تلاش برای کشف هویت رأی‌دهندگان تخلف از آئین‌نامه تلقی می‌شود.
تبصره ۳- انتخاب هیأت رئیسه، رؤسای کمیسیون‌ها و منشی‌ها با رأی مخفی و با ورقه بعمل خواهد آمد.
ماده ۴۹- در موارد زیر اخذ رأی با بالابردن دست حتمی است و به هیچ طریق دیگری عمل نخواهد شد.
۱-در تفسیر و توضیح یکی از مواد آئین نامه که مورد اختلاف باشد.
۲- مطالبی که در جلسه قرائت و تقاضای بحث در آن شود و کلیه دستورات عادی جلسه علنی.
۳- تغییر دستور
۴- کفایت مذاکرات
۵- مسکوت ماندن
۶- حق تقدم در دستور
۷- در فوریت طرح‌ها و لوایح
۸- تمدید مدت نطق
۹- ورود مطلبی در دستور
تبصره – در صورت تعارض دو تقاضای رأی علنی و مخفی با رأی‌گیری با بالابردن دست نتیجه مشخص می‌شود.
ماده ۵۰- در کلیه موارد نتیجه رأی شورا باید به وسیله رئیس اعلام گردد.
ماده ۵۱- به مجرد اعلام اخذ رأی، تعداد حاضران در جلسه توسط رئیس از بلندگوی هیأت رئیسه اعلام می‌شود و بلافاصله رأی‌گیری به عمل می‌آید.
ماده ۵۲- کلیه انتخابات اعم از فردی و جمعی در جلسات شورا و کمیسیونها به جز مواردی که در این آئین‌نامه حد و نصاب برایش تعیین شده، به اکثریت نسبی است.
 
 
فصل هشتم:
تذکر و سؤال – استیضاح و عدم کفایت شهردار
 
ماده ۵۳- چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح می شود که در این صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سؤال می باشد.
چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع‌کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد. ارائه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال یا سؤالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضاء رأی مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره- در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه‌ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ماده ۵۴- در صورتی که حداقل ۳نفر از اعضای شورای شهر تحقیق و تفحص را در هریک از امور شهرداری لازم بداند درخواست خود را کتباً از طریق هیأت رئیسه شورا در جلسه علنی شورا مطرح و نسبت به لزوم یا عدم لزوم آن رأی‌گیری به عمل خواهد آمد.
تبصره ۱- تقاضای تحقیق و تفحص خارج از نوبت در دستور کار شورا قرار گیرد.
تبصره ۲- درخواست‌کنندگان یا متقاضیان تحقیق و تفحص ۱۵ دقیقه فرصت خواهند داشت بصورت مستدل از تقاضایشان دفاع نمایند.
تبصره ۳- در صورت تصویب، کمیسیون مشترکی مرکب از کمیسیون مربوطه به علاوه متقاضیان تحقیق و تفحص تشکیل می‌شود که کار خود را شروع و پس از حداکثر ۱۵ روز نتیجه کار خود را به شورا ارائه خواهد کرد.
تبصره ۴- گزارش کمیسیون مشترک در جلسه شورا قرائت و به صورت مستقل منتشر می‌شود.
تبصره ۵- ارگان مورد تحقیق و تفحص، موظف است کلیه مدارک و اطلاعات مورد نیاز کمیسیون را برای بررسی در اختیار قرار دهد.
تبصره ۶- باعنایت به قانون وظایف شوراهای اسلامی شهر،بُعد نظارتی هریک از اعضاء نسبت به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری در تقابل با ماده ۵۴ نبوده و حق مذکور برای همه ی اعضاء محفوظ خواهد بود.
 
فصل نهم:
 تعطیلات، مرخصی‌ها و نمایندگان شورای شهر در مجامع دیگر
 
ماده ۵۵- تعطیل سالیانه شورا حداکثر ۳۰ روز است که مدت و موقع آن با تشخیص شورا خواهد بود. علاوه بر آن هریک از اعضاء می‌توانند در مجموع از یک ماه مرخصی استحقاقی در طول سال با هماهنگی هیأت رئیسه برخوردار شوند.
تبصره ۱- در صورت ضرورت رئیس شورا می تواند با تقاضای دو سوم اعضاء یا تقاضای فرماندار یا بخشدار ذیربط یا شهردار در اوقات تعطیلی با ذکر دلیل شورا را به طور فوق‌العاده دعوت به تشکیل جلسه نماید.
تبصره ۲- استفاده از مرخصی ضروری و یا استعلاجی حداکثر یکماه در سال(برای خانم‌ها حداکثر ۳ ماه) و به تشخیص هیأت رئیسه خواهد بود.(موارد خاص و استثناء از شمول این قانون مستثنی خواهد بود).
تبصره ۳- شرکت در دعوت‌های رسمی دسته‌جمعی خارجی و یا مأموریت به خارج از کشور که به دعوت مجامع خارجی صورت پذیرد تنها دوبار در سال و با هماهنگی هیأت رئیسه و موافقت شورا انجام شده و جزو مرخصی منظور نخواهد شد.
تبصره ۴- اعزام اعضاء شورابه ماموریت های خارج از کشور که بنا به تشخیص شورای شهر انجام گردد و از شمول تبصره ۳ خارج خواهد بود.
ماده ۵۶- هرگونه نمایندگی از جانب شورای شهر برای انجام مأموریت و یا شرکت در مجامع عمومی پس از پیشنهاد، مستلزم تصویب در جلسه علنی شوراست و بیش از یک سال مدت نخواهد داشت.
تبصره ۱- نمایندگان شورا موظفند گزارش کار خود را هر شش‌ماه یکبار کتباً به اطلاع هیأت رئیسه برسانند.
تبصره ۲- اگر انتخاب نماینده در ارتباط با وظایف کمیسیون‌ها باشد نیاز به طرح در جلسه علنی شورا ندارد.
تبصره ۳- برای انتخاب نمایندگان شورا آراء نصف به علاوه یک حاضرین کافی است مگر در مواردی که نصاب خاصی داشته باشد.
 
 
فصل دهم:
نحوه استقرار مخبرین جراید و تماشاچیان و مدعوین شورا
 
ماده ۵۷- حفظ انتظام و امنیت شورا به عهده رئیس شوراست و هیچ مقام و قوه‌ای بدون اجازه رئیس شورا حق مداخله امنیتی  و انتظامی در محوطه و محیط کار شورای شهر را ندارد.
ماده ۵۸- مدعوین و مقاماتی که مجاز به حضور در جلسات شورای شهر هستند در صورت هماهنگی با رئیس می‌توانند در جلسات علنی حضور یابند.
تبصره – حضور کارشناسان و مسئولین مربوطه در کمیسیون‌ها و کمیته‌ها با هماهنگی رئیس کمیسیون و کمیته‌ها صورت خواهد پذیرفت.
ماده۵۹- ورود مخبرین جراید و رادیو تلویزیون و تماشاچیان در تمامی جلسات علنی شورا مجاز است و با هاهنگی روابط عمومی شورا صورت خواهد پذیرفت و استقرار هریک تنها در جایگاه پیش‌بینی شده مجاز می‌باشد.
تبصره ۱- نمایندگان مطبوعات در صورت داشتن کارت مخصوص قادر به انجام مصاحبه و تهیه گزارشات خبری خواهند بود و اقدامات آن ها نباید مانع کار جلسات علنی شورا شود.
 
فصل یازدهم :
وظایف و مسئولیت اعضای هیأت رئیسه و ادارات شورا
 
ماده ۶۰- رئیس شورا و سایر اعضای هیأت رئیسه در مورد انجام وظایف محوله در این آیین‌نامه در برابر شورا مسئولیت مشترک داشته و نسبت به خود مبنی بر اداره بی‌طرفانه شورا وفادارند. هرگاه حداقل ۳ نفر از اعضای شورا به کیفیت اداره جلسات و ایفای وظایف رئیس و یا سایر اعضای هیأت رئیسه معترض باشند و اعتراض خود را کتباً به هیأت رئیسه بدهند، اولین جلسه بعد شورا به صورت غیر علنی و رسمی تشکیل خواهد شد تا به اعتراض مکتوب رسیدگی نماید.
مدت جلسه غیرعلنی رسمی که در آن به شکایت اعضاء از عملکرد هیأت رئیسه رسیدگی می‌نماید حداکثر ۴ ساعت خواهد بود و در صورت پس نگرفتن اعتراض، هیأت رئیسه به ناچار باید رأی اعتماد بگیرد. در صورت عدم رأی اعتماد به هیأت رئیسه و یا هریک از اعضای آن، مجدداً براساس همان روش انتخاب هیأت رئیسه عمل خواهد شد. در رأی‌گیری برای هیأت رئیسه و یا رئیس شورا جلسه علنی شده و رأی‌گیری به صورت علنی خواهد بود.
تبصره – رأی‌گیری برای استعفاء، برکناری و عزل یا انتخاب اعضای هیأت رئیسه در جلسات علنی مجاز است ولی رأی افراد مخفی است.
ماده ۶۱- کلیه امور اداری شورا اعم از مالی، استخدامی و سازمانی و غیره در همه حال به عهده هیأت رئیسه است که بر طبق آیین‌نامه‌های خاص مصوب شورا تحت نظر رئیس اداره می‌شود و نیز کلیه احکام صادره اعم از ترفیع و اضافه و نقل و انتقال کارمندان و کلیه کارکنان شورا طبق بودجه مصوب باید به امضای رئیس شورا برسد و نیز کلیه نامه‌های مربوطه به وظایف قانونی شورا چه از طرف کمیسیون‌ها و چه از طرف ادرات با امضای رئیس شورا یا اشخاصی که از هیأت رئیسه و ازطرف رئیس معین می‌شود صادر می‌گردد.
ماده ۶۲- مراقبت در ضبط و تحریر صورت مذاکرات، طبع و توزیع آن، قرائت لوایح و طرح‌ها و پیشنهادات و تنظیم پیشنهادات وارده و تنظیم نطق اعضاء به عهده منشی هیأت رئیسه است.
ماده ۶۳- وظایف رئیس شورا عبارت است از :
۱-اداره شورای شهر – اداره جلسات رسمی دعوت از مقامات رسمی.
۲- زمینه سازی برای تشکیل شورای عالی استان و شورای عالی استانها.
۳- استقرار و اداره دبیرخانه فعال تخصصی شورای شهر و پیگیری مصوبات.
۴- شرکت در مجامع و شوراهایی که مطابق قانون برعهده وی گذاشته شده است.
۵- برپایی جلسات مشترک میان رؤسای کمیسیونها و کمیته‌ها با شهردار کاشان و سایر مسئولین ذیربط.
۶- مسئولیت امور اداری و مالی شورا.
۷- تعیین دستور جلسه،‌زمان و نوع جلسه و اداره جلسات (عادی یا فوق‌العاده) شورا.
۸- دعوت از مقامات موضوع ماده ۱۱ قانون شوراهای اسلامی کشور و سایر اشخاصی که شورا ضرورت حضور آنها در جلسات شورا یا کمیسیونهای شورا را تشخیص دهد.
۹- دعوت از اعضاء و تقسیم کار بین اعضاء و کمیسیونهای شورا.
۱۰- پیگیری مصوبات شورا
۱۱- معرفی نماینده یا نمایندگان شورا که از بین اعضای شورا انتخاب می‌شوند به مسئولان اجرایی، نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی ، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی جهت فراهم آوردن زمینه‌های همکاری در صورت درخواست آنان.
۱۲- معرفی افراد مورد تأیید شورا برای انجام اقدام‌های مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای بندهای ۳ و ۸ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور.
۱۳- احکام مسئول و اعضای دبیرخانه شورا که از کارکنان شهرداری خواهند بود توسط رئیس شورا صادر خواهد شد.
۱۴- رئیس شورا سخن‌گوی شوراست (مگر آنکه شورا عضو دیگری را تعیین کند) و مواضع و اطلاعات رسمی شورا توسط او (سخنگو) اعلام می‌شود.
۱۵- اجرای مفاد ماده ۳۳ آیین‌نامه مالی شهرداریها شامل ایجاد تعهد، تشخیص، تسجیل و صدور حواله در حدود اعتبارات مصوب شورا در صلاحیت رئیس شورا یا اعضایی است که از طرف وی کتباً و به طور منجز اختیارات لازم به آن‌ها تفویض می‌شود.
۱۶- تأیید بودجه شورا که توسط خزانه‌دار شورا براساس بودجه مصوب شورا از طریق درآمدهای بودجه شهرداری تأمین خواهد شد.
۱۷- ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضاء که به صورت روشن و به رئیس شورا تقدیم شده است به عنوان تذکر به شهردار و دریافت پاسخ کتبی یا شفاهی شهردار در خصوص تذکر ابلاغی و طرح آن در جلسه شورا.
۱۸- کلیه مکاتبات رسمی شورا با امضای رئیس شوراست.
تبصره – نائب رئیس شورا در غیاب رئیس شورا وظایف او را انجام می دهد و در مقابل شورا مسئول است.
 
 
ماده ۶۴- وظایف منشی یا منشیان شورا
۱-تهیه و تنظیم دستور جلسات براساس پیشنهاد‌های واصله و پیشنهاد آن به ریاست شورا برای تعیین وقت و دستور جلسات.
تبصره – روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار شورا باید حداقل ۲۴ ساعت قبل به اعضاء ابلاغ شود.
۲- تنظیم متن مذاکگرات جلسات شورا و ثبت آن در دفتر مخصوص جلسات و حفظ و نگهداری آنها در محل شورا.
۳- تهیه متن نامه‌های شورا، ثبت و شماره‌گذاری آن‌ها، تهیه آمار و اطلاعات، تهیه گزارش از عملکرد شورا برای ارائه به رئیس شورا، تهیه رونوشت مصوبات در اجرای ماده ۷۸ قانون شوراهای اسلامی کشور جهت اطلاع به فرماندار و شهردار و سازمانهای ذیربط با امضای رئیس شورا.
۴- انتشار صورت تأیید شده جامع درآمد و هزینه شش‌ماهه شهرداری و ارسال نسخه‌هایی از آن به وزرات کشور.
۵- انتشار مقررات مصوب شورا که برابر قانون باید به اطلاع عموم برسد.
 
 
ماده ۶۵- وظایف خزانه‌دار شورا
۱-انجام امور مالی و مسئولیت حسابداری شورا.
۲- همکاری با رئیس شورا در تنظیم بودجه و اصلاح یا متمم آن.
۳- تنظیم صورتجلسه تحویل و تحول اموال و دارائی‌هایی که از طریق شهرداری در اختیار شورا قرار می‌گیرد و امضای آنها به اتفاق رئیس شورا.
۴- تنظیم صورتهای مالی شورا.
۵- بررسی صورتحساب ماهانه درآمد و هزینه تسلیمی شهرداری موضوع ماده ۷۹ قانون شهرداری و ارائه آن همراه با نظریه به جلسات شورا حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت صورتحساب.
۶- مراقبت در حفظ و اداره و ثبت ابنیه و اموال و مؤسسات شورا و نظارت در اجرای بودجه و پرداخت‌ها و امضای حوالجات و چکها و کلیه اسناد خرج که باید از صندوق شورا پرداخت شود.
تبصره – خزانه‌دار تا پانزدهم آذرماه هر سال بودجه سال بعد شورا را تهیه و پس از تصویب هیأت رئیسه منتهی تا اول آذرماه برای ارجاع به کمیسیون مربوط تقدیم شورا می‌نماید. کمیسیون پس از رسیدگی، گزارش آن را تا منتهی به ۱۵ دیماه برای رئیس و او برای شهردار می‌فرستد تا د ربودجه کل شهرداری سال آینده عیناً درج شود. این بودجه پس از تصویب شورا در اختیار کارپردازی قرار خواهد گرفت.
 
 
فصل دوازدهم :
حقوق اعضای شورای شهر – تفسیر قوانین و آیین‌نامه
 
ماده ۶۶- اعضای شورا برای شرکت در جلسات شورا حق حضور دریافت خواهند داشت و نحوه و میزان حق حضور براساس بودجه مصوب شورا و طبق دستورالعملی است که وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آن دسته از کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی که به عضویت شورا درآمده و به وجود تمام وقت آنها نیاز می‌باشد می توانند به عنوان مأمور به خدمت در شوراها انجام وظیفه نمایند. مدت عضویت جزء سوابق مرتبط خدمتی آنان محسوب می‌شود و حقوق و مزایای آنان برابر آخرین حکم استخدامی ( یا برابر آنچه که شورا در بودجه مصوب خود مقرر می‌نماید) از بودجه شورا پرداخت شده و در این صورت مشمول دریافت حق حضور نخواهند بود.
تبصره ۱- درصورتیکه هریک از اعضاء شورای شهر در ارتباط با ارائه نظریه های کارشناسی در ارتباط با طرح ا و لوایح متحمل هزینه ای شود ، مجموع هزینه ایاب و ذهاب، تحقیقات و مطالعات افراد مذکور توسط شورا قابل  پرداخت خواهد بود.
ماده ۶۷- شرح و تفسیر مقررات و مصوبات قبلی به عهده شورای شهر است و می‌تواند به صورت عادی و یا فوریت‌دار در دستور قرار گیرد و مورد مذاکره واقع شود.
تبصره- در هر تفسیر تقاضا شده یک نفر مخالف و یک نفر موافق به مدت ده دقیقه صحبت خواهند کرد.
ماده ۶۸- هر یک سال، کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی و اصلاح آیین‌نامه داخلی شورا تشکیل می‌شود که پنج عضو داشته و اعضای آن مستقیماً در شورا انتخاب خواهند شد.
این کمیسیون پیشنهادات واصله و نقطه‌ نظرات اعضای خود را به صورت طرح اصلاح آیین‌نامه به شورا گزارش می‌کند.
تبصره – گزارش کمیسیون ویژه آیین‌نامه مقدم بر دیگر دستورات جلسه شوراست و بلافاصله باید در دستور قرار گیرد.
 
ماده ۶۹- در سایر موضوعاتی که در این آئین نامه بدان اشاره نگردیده است بر اساس مواد و قوانین تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه های وزارت کشور عمل خواهد شد.
ماده ۷۰- این آیین نامه در ۷۰ ماده و ۶۹ تبصره در جلسه شورای اسلامی شهر کاشان به تصویب رسید و قابل اجراست.